RBIZO.COM Index - Forum - Markt - Zoeken - Contact


RBIZO.COM - Gebruiksvoorwaarden website

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden voor de website: 'https://rbizo.com/' die geleden op het gebruikt van deze website en de daarbij bijbehorende diensten.

Laatst gewijzigd op 12-12-11. Alle voorgaande versies komen hiermee te vervallen.


DISCLAIMER
De informatie op deze website is van algemene aard en is niet bedoeld als advies. De informatie is met zorgvuldigheid samengesteld toch kunnen wij niet garanderen dat de informatie op deze website juist is, bijgewerkt is, volledig is, en vrij van type en schrijffouten is. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade tengevolge van het gebruik van deze website.

1: DEFINITIES

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1: Website: De website 'https://rbizo.com/' en de mobile variant van de website.

1.2: Gebruiker: Degene die gebruikt maakt van de website en de beschikbaar gestelde diensten.

1.3: Formulier: Elektronische document waarin voor het aangaan van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens zijn opgenomen en waarmee een persoon of entiteit zich toegang tot de website registreert.

1.4: Dienstverlener: De website 'https://rbizo.com/' wordt in stand gehouden door: Ruflora Internet Diensten KVK 27305309 gevestigd te 'S-GRAVENHAGE, BTW nummer 145058578B02

1.5: Advertentieruimte: De mogelijkheid voor gebruiker om op de website een advertentie te plaatsen.

1.6: Overeenkomst; De gebruiksvoorwaarden, alsmede het Formulier en of enige andere conform de Gebruiksvoorwaarden rechtsgeldig op de rechts verhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.

1.7: Patij: Iedere partij bij de Overeenkomst.


2: AKKOORD VERKLARING:

2.1: Voordat je gebruik gaat maken van de diensten en aangeboden informatie die beschikbaar zijn op de website. Dien je alle bepalingen die in deze gebruiksvoorwaarden of waarnaar we verwijzen in deze gebruiksvoorwaarden te lezen en te aanvaarden.

2.2: Door gebruik te maken van deze website en/of het gebruiken van informatie en diensten in welke vorm dan ook, verklaar je akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden inclusief de gebruiksvoorwaarden die via een hyperlink beschikbaar zijn.

2.3: Als je niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden of specifieke bepalingen of voorwaarden, kun je de website inclusief de aangeboden diensten en informatie niet gebruiken

2.4: Om gebruik te maken van de Diensten op de Website dient Gebruiker meerderjarig te zijn en bevoegd om rechtshandelingen te verrichten. Door gebruik te maken van de Diensten van op deze Website verklaart Gebruiker:

A: Meerderjarig te zijn.

B: Dat de door hem verstrekte gegevens juist zijn.


3: TOEPASSELIJKHEID.


3.1: Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen de Dienstverlener en de Gebruiker.

3.2: Deze gebruiksvoorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik van de website, informatie op website en de beschikbare diensten op de website.

3.3: Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere gebruiksvoorwaarden uitgesloten.


4: ALGEMEEN.

4.1: Website functioneert als laagdrempelig platform. Waar iedereen content, informatie, diensten of spullen kan aanbieden. Website reguleert de communicatie tussen Gebruiker(s) van de Website onderling of tussen Gebruiker(s) van de Website niet inhoudelijk. Dienst verlener heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de Website en de daarbij bijbehorende Diensten. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens, en of materialen die ze op op de Website beschik baar stellen. Dienstverlener geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en of materialen die door Gebruiker(s) beschikbaar worden gesteld.

4.2: De op de website aangeboden diensten zijn alleen toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten.

4.3: Dienstverlener streeft naar juiste informatie via de Website maar garandeert niet dat de geboden informatie fouten, omissies bevatten of up tot date is.


5: ADVERTENTIERUIMTE / VRAAG EN AANBOD.

5.1: Op de website word advertentieruimte aangeboden op een laagdrempelige manier. Waar iedereen een advertentie kan plaatsen om zijn spullen of diensten te verkopen. De dienstverlener is echter niet betrokken bij eventuele daadwerkelijke transacties tussen koper en verkoper. Om die reden kan dienstverlener dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de in de advertentie ruimte aangeboden objecten, de juistheid van de advertentie, de bevoegdheid van de adverteerder de objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers de objecten te kopen.

5.2: Door middel van adverteer ruimte aan te bieden op de website probeert dienstverlener adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. Dienstverlener is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de Website. Als u een geschil heeft met een koper of adverteerder dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart dienstverlener en al haar personeel en tussen personen van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoedingen en dergelijke verband houdende met dergelijke geschillen.

5.3: Via de website is het mogelijk om op advertenties een bod te doen. In beginsel is een bod NIET bindend en verplicht het u niet tot aan of verkoop. Er is geen sluitingstermijn, de advertentie en het bod worden verwijdert als advertentie ouder zijn dan 2 maanden.

5.4: Op de bestellingen van producten of diensten van derde zijn de voorwaarden van de leveranciers van toepassing.

5.5: Een geplaatste advertentie blijft ten minsten 60 dagen op de Website staan mits aan de daarvoor geldende (betaling)voorwaarde is voldaan.

5.6: Als door een kennelijke typefout of een technische storing informatie, prijs of voorwaarden van een aangeboden product of dienst verkeerd is weergegeven op de Website en tegen die verkeerd weergegeven informatie besteld is kan aanbieder weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven informatie.

5.7: De titel en omschrijving van de advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidende titel en omschrijving zijn titels die het object dat u verkoopt niet goed beschrijven.

5.8: Gebruikers die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief BTW aan te geven.

5.9: Dienstverlener geeft geen garanties met betrekking tot de plaatsing en weergave van uw advertentie of het aantal clicks op uw advertentie. Dienst verlener kan niet garanderen dat bezoekers op uw advertentie klikken of uw advertentie bekijken.


6: GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

6.1: Je staat er jegens dienstverlener voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de website en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er jegens dienstverlener voor in dat je te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult na komen en dat je je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de website.

6.2: Wanneer je gebruik maakt van de website is het volgende NIET toegestaan.

A: Inhoud of objecten in de verkeerde rubriek of gedeeltes van de website plaatsen.

B: De wetten, rechten van derde, auteurs rechten, naburige rechten, merken rechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten, de rechten met betrekking tot de bescherming van privacy of ons beleid voor verboden en beperkte objecten schenden.

C: Gebruik maken van de website en bijbehorende diensten als je geen wettelijk bindende contract mag aangaan.

D: Onze kosten structuur, het facturering proces of kosten verschuldigd aan dienstverlener omzeilen of manipuleren.

E: Je account en gebruikers naam op de website zonder toestemming van dienstverlener overdragen aan een andere partij, geen veiligheidsmaatregelen treffen om je wachtwoord te beschermen. Gebruik maken van diensten die beschikbaar zijn op de website met de gebruikersnaam of wachtwoord van iemand anders of iemand anders toestaan je gebruikersnaam of wachtwoord te gebruiken.

F: Spam, kettingbrieven of piramidespelen versturen of op de website plaatsen, virussen of andere technologieen die schade kunnen toebrengen aan de website en het gebruik er van.

G: Inhoud van de website en auteursrechten kopieren, wijzigen of verspreiden.

H: Informatie over gebruikers verkrijgen of verzamelen inclusief e-mail adressen zonder hun toestemming.

I: De activiteiten die je verricht op de website mogen niet op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleiden zijn.

J: In strijd zijn met enige wet, regelgeving, vorderingen of andere toepasselijke regelgeving.

6.3: Dienstverlener zal alles in het werk stellen om de website en bijbehorende diensten zo goed mogelijk te laten werken en veilig te houden. We vragen je problemen en aanstootgevende inhoud en overtredingen van het beleid aan ons te melden.

6.4: De website verstrekt aan Gebruiker informatie, het is mogelijk dat de informatie op de Website onvolledig of onjuist is. Daarom biedt Dienstverlener geen enkele garantie met betrekking tot je juistheid of nauwkeurigheid van de in de Website voor komende gegevens en of informatie, software en andere onderdelen.

6.5: De informatie en content op de Website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie doeleinden en is niet bedoeld als advies.

6.6: Dienstverlener kan er niet voor instaan dat de informatie op de Website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, content, producten diensten en materialen worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garanties of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

6.7: Gebruiker van de Website kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de Website aangeboden informatie.

6.8: Gebruiker bepaalt zelf welke informatie content en of materialen hij op de Website plaatst en of welke er worden uitgewisseld. Dienstverlener heeft geen kennis van deze informatie. Gebruiker is er dan ook voor verantwoordelijk dat de informatie content en of materialen rechtmatig rechtmatig zijn en geen inbreuk maakt op de rechten van derde.

6.9: Dienstverlener garandeert noch ondersteund enig product of dienst, informatie, content en of materialen, noch staat Dienstverlener garant voor enig door de vervaardiger van dergelijken producten, diensten, informatie en of materialen gedane beweringen. Met het oog hierop wordt de Gebruiker altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en onderzoek te verrichten voor het gebruik van de op de Website verkregen informatie. De informatie op de Website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te alle tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht.

6.10: Het gebruik van de Website en de bijbehorende diensten is vrijwillig en iedere consequentie voortvloeiend uit het gebruik van de Website en bijbehorende diensten geschiedt voor eigen risico van de Gebruiker.

6.11: Gebruiker moet de door Dienstverlener aan gebruiker verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord geheimhouden. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnaam en wachtwoorden en mag er vanuit gaan dat een Gebruiker die zich aanmeldt ook daadwerkelijk Gebruiker is. Gebruiker dient Dienstverlener op de hoogste te stellen als Gebruiker een vermoeden heeft dat gebruikersnaam en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Dienstverlener heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

6.12: Dienstverlener staat het versturen van ongevraagde berichten (SPAM) middels haar Website NIET toe.

6.13: U mag alleen content informatie, materiaal of advertenties plaatsen in het Nederlands of Engels.

6.14: Wanneer je ons inhoud, content, materiaal, informatie verstrekt verleen je Dienstverlener een niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend (zolang bescherming van kracht is) onherroepelijk royalty's vrij en (op meerdere niveaus) sublicentieerbaar recht om de auteurs-, handelsmerk-, publiciteit-, en databank rechten (en alle andere rechten die nodig zijn om de inhoud te hosten) uit te oefenen die Gebruiker of andere gebruikers van de Website nu of later hebt met de betrekking tot de inhoud onder welke vorm ook.


7: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

7.1: Je erkent en stemt er mee in dat de website bestanden, andere content en programma's bevat die eigendom zijn van Dienstverlener, licentiegever en/of gebruikers van de website en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot de auteursrechten, databank rechten, naburige rechten, merkenrecht en octrooien.

7.2: Onder de voorwaarden zoals zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent dienstverlener je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet exclusief, niet sublicentieerbaar, niet overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel va de website te bekijken en/of te beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de website te beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk NIET toegestaan om bestanden, gegevens, programma's en of materiaal te downloaden te kopieren te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commercielen doeleinde te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinde. Tenzij Dienstverlener of de betreffende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer, doch niet daartoe beperkt, niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Dienstverlener substantiele delen van de website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet substantiele delen van de website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databank wet.

7.3: Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en of op de website wordt vermeld is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de website is beperkt tot het geen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.

7.4: Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms) rechten van Dienstverlener of derde. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande worden de handelingen als beschreven in artikel 7.2 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van Dienstverlener op haar computer systemen.

7.5: Het is niet toegestaan om kennisgeving of vermelding met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken te verbergen of te wijzigen.

7.6: Dienstverlener stelt alles in het werk om er voor te zorgen dat aangeboden objecten geen inbreuk maken op auteursrechten, merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derde. Als je meent dat je intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden moet je dat aan Dienstverlener melden zodat Dienstverlener dit nader kan onderzoeken.


8: BESTANDEN GEGEVENS UPLOADEN/LICENTIE.

8.1: Onder de voorwaarde die in deze gebruiksovereenkomst zijn gesteld, behoud je in het beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan jou toebehoren met betrekking tot de bestanden die door jou via de website te beschikking worden gesteld aan bezoekers van de website.

8.2: Je erkent en stemt er mee in dat je door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en of materialen aan Dienstverlener (waarmee in deze gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoelt: het uploaden daarvan) je automatisch aan Dienstverlener:

A: Een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde sublicentieerbare, niet exclusieve licentie verleent om

1: De bestanden, gegevens en of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van de dienstverlener.

2: De bestanden, gegevens en of materialen te gebruiken verveelvoudigen (en aan derde toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en of promotie doeleinde in verband met de dienstverlening van Dienstverlener.

B:Het recht verleent om enige door jou te beschikking gestelde bestanden, gegevens en of materialen te verwijderen van de servers van Dienstverlener en van de website bedoelt of onbedoeld en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat dienstverlener op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens jou of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.

8.3: De in artikel 8.2 bedoelde licentie eindigt op het moment dat jij of Dienstverlener de desbetreffende bestanden, gegevens en of materialen verwijdert van de website.

8.4: Je erkent en stemt er mee in dat de bestanden, gegevens en of materialen die je ter beschikking stelt aan Dienstverlener gebruikt zullen worden door andere gebruikers van de Website. Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze gebruiksvoorwaarden door gebruikers van de Website. Je erkent dan ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en of materialen die je beschikbaar stelt aan Dienstverlener door derde gebruikt worden op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derde in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derde ten aanzien van door jou beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en of materialen.

8.5: Je bent volledig zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat je van de website maakt, onder meer maar niet daartoe beperkt voor het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden gegevens en of materialen.

8.6: Je staat er jegens Dienstverlener voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden gegevens en of materialen als bedoelt in artikel 8.2 dat je volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. Je vrijwaart Dienstverlener en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derde die gebaseerd zijn op de bewerking dat de bestanden gegevens en of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel)eigendomsrecht van derde of anderszins onrechtmatig zijn jegens derde en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jou handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Alle door dienstverlener gemaakt kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.

8.7: Door bestanden gegevens en of materialen ter beschikking te stellen aan Dienstverlener sta je ervoor in dat
A: Je bevoegd bent om dat te doen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat je gerechtigd bent om aan Dienstverlener de rechten te verlenen als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.
B: De bestanden gegevens en of materialen die je ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet of inbreuk maakt op enige rechten van derde, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derde of Dienstverlener en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van jou of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op de Website.

C: Je niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot je recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking te stellen.

D: Dienstverlener niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en of materialen die je ter beschikking stelt, dan wel aan de producer, uitgevers of makers daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechten organisaties.

E: Je bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtenorganisatie in verband met het gebruik van de bestanden gegevens en of martiale die je ter beschikking stelt als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.


9: AANSPRAKELIJKHEID.

9.1: Je kunt Dienstverlener niet aansprakelijk stellen van inhoud van andere gebruikers, voor wat andere gebruikers wel of niet doen, of voor de objecten die ze aanbieden of beschikbaar stellen.

9.2: Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst tot het verlenen van diensten waaronder begrepen maar niet beperkt de schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en of enige aanverwante dienstverlening van Dienstverlener dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins voorzover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

9.3: Je erkent dat Dienstverlener de Website en de daarbij behorende diensten en advertentieruimte slechts ter beschikking stelt, en de gebruiker van de website daartoe toegang verleent en dat Dienstverlener op generlei wijze betrokken is bij transacties tussen kopers en verkopers. Dienstverlener heeft geen controle over en stellen ons niet garant voor de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de aangeboden objecten, noch voor de echtheid of nauwkeurigheid van de objecten, de vraag of de verkoper in de mogelijkheid is om objecten te verkopen of de mogelijkheid van kopers om voor objecten te betalen. Ook kunnen we niet garanderen dat een koper of verkoper een transactie daadwerkelijk voltooit.

9.4: Dienstverlener brengt het wettelijke eigendomsrecht van objecten niet over van de verkoper naar de koper. Koop / verkoop overeenkomsten worden rechtstreeks tussen koper en verkoper afgesloten.

9.5: Dienstverlener kan geen continue of veilige toegang tot de website en bijbehorende diensten garanderen. De werking van de website en bijbehorende diensten kan verstoord worden door verschillende factoren waarop Dienstverlener geen greep heeft. Bij gevolgd sluiten wij voor zover als wettelijk mogelijk alle expliciete of impliciete garanties uit.

Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van geld, klanten of goede naam of voor elk ander specifiek, directe of indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit of welke manier ook verband houdt met je gebruik van de Website en bij bijbehorende diensten.

In sommige rechtsgebieden mag de aansprakelijkheid slechts in beperkte mate worden uitgesloten of afgewezen. In voorkomend geval sluiten wij garanties en aansprakelijk uit voor zover en in de mate dat wettelijk is toegestaan.

Ongeacht de vorige paragraaf, mocht uit een rechterlijke beslissing blijken dat Dienstverlener op enigerlei wijze aansprakelijk zijn jegens jou of een derde partij, dan zal onze aansprakelijkheid jegens jou of enige andere partij beperkt zijn tot het hoogste van de volgende bedragen.

A: De totale kosten die je aan Dienstverlener hebt betaald in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan de actie die aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid.

B: 150 (honderdvijftig) euro.

9.6: Gebruiker erkent dat Dienstverlener in staat noch verplicht is de identiteit van een andere gebruiker met zekerheid vast te stellen en dat Gebruiker zelf gehouden is zich te vergewissen van de identiteit en goede bedoelingen van een andere Gebruiker.

9.7: Gebruiker erkent dat Dienstverlener niet verantwoordelijk is voor de door Gebruiker ter effectuering van hun transacties gehanteerde betalingswijze. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik het gebruik van of risico's verbonden aan een bepaalde betalingswijze.

9.8: Gebruiker vrijwaart Dienstverlener voor alle aanspraken van derde, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoedingen van schade, kosten, of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst, de advertentie ruimte en of de aangeboden producten / diensten.

9.9: Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Dienstverlener meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Dienstverlener vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

9.10: Dienstverlener niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolgen van het gebruik of de onmogelijkheid te gebruiken van de Website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen, schade ten gevolgen van niet aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derde of door programmatuur en apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

9.11: Dienst verlener is niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de content, informatie, materialen die door middel van de Website verkregen is.


10: VRIJWARING:

10.1: Indien je een geschil hebt met een of meerdere gebruikers van de Website, vrijwaar je Dienstverlener (en het personeel, tussenpersonen verbonden en geassocieerde ondernemingen, partners en werknemers) van en vergoed je Dienstverlener voor elke gekende en ongekende vorm en soort van claims, aanspraken en schade die voortvloeit uit dergelijke geschillen of er op welke manier dan ook verband mee houdt.


11: PRIJZEN.

11.0: Alle genoemde prijzen op de website zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en tikfouten


11.1: Gebruiker dient eventuele betalingen aan Dienstverlener middels overmaking te voldoen.

11.2: Alle prijzen zijn in euro en inclusief omzetbelasting (BTW) tenzij anders bepaald.

11.3: Alle prijzen op de website van Dienstverlener zijn onder voorbehoud van programmeer en type fouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

11.4: De op de Website vermelden prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Uitsluitend de prijs die is vermeld op de Website op het moment dat de overeenkomst tot stand komt is bindend. In geval van periodiek verschuldigde betalingen is Dienstverlener gerechtigd de tarieven eens per zes maanden te verhogen. Dienstverlener zal Gebruiker hiertoe ten minsten twee maanden van tevoren op de hoogste stellen van tariefwijzigingen. Gebruiker heeft bij een prijsverhoging van meer dan 10% recht de Overeenkomst te beeindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.

11.5: Gebruiker kan Dienstverlener niet houden aan aanbiedingen en of prijzen als je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbiedingen en of prijs een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

11.6: Betalings/tegoed: Dienstverlener biedt gebruiker de mogelijkheid om Betalings/tegoed te kopen, waarmee Gebruiker bepaalde aan Dienstverlener verschuldigde bedragen kan betalen. Het betalings/tegoed is geldig gedurende een periode van 24 maanden vanaf de datum van aankoop van het betaligs/tegoed. Na verloop van een periode van 24 maanden komt eventueel niet gebruikt tegoed te vervallen zonder dat de gebruiker enig recht heeft op compensatie heeft. Het Betalings/tegoed kan niet worden ingewisseld voor geld en is niet overdraagbaar.


12: BETALINGSVOORWAARDEN.

12.1: Dienstverlener zal voor het door gebruiker verschuldigde bedrag een declaratie sturen aan Gebruiker. De betalingstermijn van deze declaratie is veertien dagen na de datum van de declaratie, tenzij anders aangegeven op de declaratie of anders is overeengekomen in de Overeenkomst.

12.2: Na het verstrijken van 14 dagen na de betalingstermijn is Gebruiker die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande declaratiegedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Dienstverlener.

12.3: Bij niet tijdige betaling is Gebruiker naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

12.4: De vordering tot betalen is direct opeisbaar ingeval Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Gebruiker wordt gelegd, Gebruiker overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treed of wordt ontbonden.

12.5: In bovenstaande gevallen heeft Dienstverlener voorts het recht uitvoeringen van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechtelijke interventie te beeindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Gebruiker die hierdoor mocht ontstaan.

12.6: Een nadere specificatie van de declaratie kunt u online vinden in uw account.

12.7: Vragen en of klachten betreffende door Dienstverlener aan u gezonden declaraties dient u binnen 12 maanden na factuurdatum aan Dienstverlener kenbaar te maken. Iedere vordering van u betreffende declaraties vervalt van rechtswege door verloop van 12 maanden na declaratie datum.


13: CONTENT VAN DERDE.

13.1: Het is mogelijk dat de Website en bijbehorende diensten content en diensten bevat van derde en of links naar websites van derde. De opname of aanwezigheid van content van derde op de Website impliceert niet dat Dienstverlener deze content heeft goedgekeurd dan wel gecontroleerd. Dienst verlener is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van content van derde of voor enig gebruik hiervan door Gebruiker van de Website.

13.2: De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink banner of button) naar websites van derde. Deze verwijzingen kunnen ook geplaatst zijn in of naast uw content of advertentie. Dienstverlener heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy) regels van die betreffende site. Indien u gebruikt maakt van de diensten van externe dienstverleners dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. Dienstverlener heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

13.3: Voor producten en diensten die worden aangeboden door derde gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.


14: PROMOTIE VAN DE WEBSITE VOOR RECLAME DOELEINDE

14.1: Dienstverlener promoot de Website en de inhoud daarvan (mogelijk uw materiaal bevattend) en kan derde toegang verschaffen tot uw materiaal om het hen mogelijk te maken uw geplaatste materiaal te promoten op hun websites, software applicaties en email en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derde kunnen (delen van) uw content, advertentie en of uw materiaal bevatten. Dienstverlener kan uw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derde.

14.2: Het is u niet toegestaan de Website van Dienstverlener of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derde en of verveelvoudigen van de (inhoud van) de Website, anders dan conform het doel van de Website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Dienstverlener een substantieel gedeelte van de inhoud va de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en of niet substantiele delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databank wet.


15: RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DIENSTVERLENER.

15.1: Dienstverlener heeft het recht de aangeboden diensten en bij behorende programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Dienstverlener Gebruiker daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de diensten aan meerdere Gebruikers wordt geleverd is het niet mogelijk om alleen voor Gebruiker van een bepaalde aanpassing af te zien. Dienstverlener is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de diensten en bijbehorende programmatuur.

15.2: Dienstverlener behoudt zicht te allen tijde het recht om door Gebruiker geplaatst materiaal content en of advertentie te weigeren en van de Website te verwijderen dan wel te verplaatsen indien dit naar het uitsluitend oordeel van Dienstverlener niet in overeenstemming is met de de doelstelling van de Website. Hieronder vallen onder meer artikelen die bij krachtens de wet niet vrij verkocht mogen worden door particulieren, levende dieren, voedsel alcoholische dranken, sigaretten, drugs, gestolen goederen, vuurwapens, en explosieven, content en materiaal waarvan rechten van derde geschonden worden (zoals rechten van intellectueel eigendom).In geval van twijfel of het aangeboden materiaal, content en of advertentie wel kan worden geplaatst op de Website kan gebruiker per email aan Dienstverlener vragen over de toelaatbaarheid van het materiaal.

15.3: Dienstverlener behoudt zicht te allen tijde, zonder opgaaf van reden, het recht voor een Gebruiker de toegang tot de Website en bijbehorende diensten te weren, gebruiks account te verwijderen en het bij bijbehorende materiaal te verwijderen.

15.4: Dienstverlener heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder Gebruiker daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen zijn te raadplegen op de Website. In dien je het gebruik van de Website en de daarbij behorende Diensten voortzet na een of meerde aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden impliceert dat dat je deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig in te zien. Wij raden Gebruiker aan regelmatig deze actuele gebruiksvoorwaarden te raadplegen via de website.

15.5: Mocht dienstverlener kennis hebben of tot het besef komen dat informatie content en of materialen geplaatst door Gebruiker onrechtmatig is of niet aan de wet voldoet, dan zal Dienstverlener direct handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Dienstverlener is in geen geval aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dat handelen.


16: VERBODEN CONTENT:

16.1: In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die je in ieder geval NIET ter beschikking mag stellen via Website (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van Dienstverlener is of bepaalde content wel of niet is toegestaan)

A: Content die discriminerend is ter zake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd mag worden

B: Content die oproept tot geweld tegen en of lastig vallen van een ander of anderen.

C: Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen.

D: Content die naar mening van Dienstverlener in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische website of pornografisch of erotisch materiaal bevat.

E: Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarige worden opgevraagd en of waarin persoonlijke gegevens van anderen te beschikking worden gesteld.

F: Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd.

G: Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee enig andere rechten van Dienstverlener of derde worden geschonden.

H: Content waarmee kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en of waarbij wachtwoorden of aderen tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commercielen of illegalen doeleinden.

I: Content waarmee zonder schriftelijke toestemming van Dienstverlener commercielen activiteiten zijn gemoeid zoals advertenties loterijen wedstrijden of piramide spelen.

J: Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming.

K: Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

L: Content die bol staan van taal fouten.


17: KENNISGEVING ONRECHTMATIGE CONTENT.

17.1: Dienstverlener zal kennisgevingen van inbreuken op rechten van derde door Gebruiker van de Website onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen. Als je van mening bent dat een Gebruiker van de Website inbreuk pleegt op jouw rechten verzoeken we je om dit aan Dienstverlener te melden door middel via een email op het contact formulier te vinden op de Website.

In deze email dient u het volgende te vermelden.

A: De Link naar waar het materiaal te vinden is wat naar jouw mening inbreuk maakt op de website van Dienstverlener.

B: Een verklaring dat er naar jou oordeel inbreuk wordt gemaakt op jouw rechten en waarom dat zo is.

C: Contact informatie waar Dienstverlener contact met je kan opnemen zoals je naam adres telefoonnummer en je email adres.

D: Een verklaring ondersteund met bewijsmateriaal dat de informatie in jouw kennisgeving juist en volledig is en indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten dat je eigenaar bent van de betrokken intellectuele eigendomsrechten.

E: Een ondertekening door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de eigenaar.

F: Indien het gaat om een inbreuk van intellectuele eigendomsrechten een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar jouw mening inbreuk is gemaakt met een specificatie van het geen inbreuk makend is.

17.2: Dienstverlener behoudt zich het recht voor om kennisgeving door te sturen aan de Gebruiker of onderneming die verantwoordelijk is voor de content waarop kennisgeving betrekking heeft.

17.3: Indien uit de kennisgeving blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is zal deze door Dienstverlener worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.

17.4: Dienstverlener behoud zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk maken van content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.

17.5: Door het doen van kennisgeving vrijwaar je Dienstverlener en alle aan haar gelieerde diensten en ondernemingen alsmede haar personeel en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derde in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Dienstverlener lijdt nog zal kunnen lijden of die Dienstverlener dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen doch niet daartoe beperkt het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

17.6: Dienstverlener zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie kennisgeving afkomstig is en de Gebruiker waarop kennisgeving betrekking heeft.


18: STORINGEN EN OVERMACHT.

18.1: Ingeval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan stortingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie – infrastructuur, stroomstoring, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijf stoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstromingen, in / en uitvoer belemmeringen en in het geval dat Dienstverlener door zijn eigen leveranciers ongeacht de rede daartoe niet tot levering in staat wordt gesteld waaronder nakoming van de afspraken redelijkerwijs niet van Dienstverlener kan worden gevergd, zal de uitvoering van de afspraken worden opgeschort, dan wel worden beeindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

18.2: Dienstverlener zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Website en de daarbij bijbehorende diensten door storing, onderhoud of andere oorzaken Gebruiker te informeren over de aard en de verachten duur van de onderbreking.


19: PRIVACY

19.1: Door het Gebruik van de Website ben je gebonden aan ons Privacy Statement.

19.2: Gebruiker stemt in met en geeft Dienstverlener toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens ten einde de Overeenkomst met dienstverlener uit te kunnen voeren.


20: DUUR EN BEEINDIGING.

20.1: De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

20.2: De Overeenkomst kan door een Partij te alle tijde worden opgezegd, welke opzegging zonder redenen en motiveren mag plaats vinden.

20.3: Indien ene Partij niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is de ene Partij in verzuim en de andere Partij gerechtigd zonder ingebrekestelling de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de andere rechten van de ontbindende Partij en zonder dat de ontbindende Partij schadeplichtig is.

20.4: Ingeval van ontbinding of opzegging zoals bedoelt in voorgenoemde artikelen zullen de volgende verplichtingen aan het einde van de Overeenkomst doorlopen:

A: Openstaande betalingen.
B: Intellectuele eigendomsrechten.
C: Aansprakelijkheid.

Deze zullen blijven staan voor zolang als Dienstverlener op het voortbestaan daarvan redelijk aanspraak kan maken.


21: GEHEIMHOUDING:

21.1: Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichtingen op aan hun werknemers alsmede aan de door hen ingeschakelde derde ter uitvoering van de overeenkomst tussen de partijen.

21.2: Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door een partijen als zodanig is aangeduid.


22: BERICHTEN VERSTUREN EN ONTVANGEN:

22.1: 'RBIZO.COM' faciliteert met 'GTO.RE' een ticket systeem zodat bezoekers via deze website eenvoudig en veilig berichten naar elkaar kunnen versturen. Berichten worden veilig versleuteld opgeslagen op de berichten server 'GTO.RE' en zijn alleen via de inloglink in te zien.

22.2: Als u een artikel plaatst op deze website waarop gereageerd kan worden of u reageert zelf op een geplaatst artikel dan verloopt het contact onderling via het 'GTO.RE' berichten ticket systeem.

22.3: 'GTO.RE' is een onderdeel van Ruflora Internet Diensten dezelfde dienstverlener als 'RBIZO.COM'.

22.4: U ontvangt een notificatie per e-mail als u een reactie krijgt of als de ander uw vraag beantwoord heeft. In die notificatie e-mail treft u een inloglink waarmee u al uw berichten kunt lezen, beheren, verwijderen en uzelf kunt afmelden indien gewenst.

22.5: Als u uw berichten verwijderd kunnen deze niet meer terug gehaald worden.

22.6: Berichten boxen die meer dan 6 maanden niet gebruikt worden of inactief zijn. Worden automatisch gesloten en daarmee zullen ook alle berichten in deze box verwijderd worden.

22.7: Verlies van data: Wij raden u altijd aan om belangrijke berichten in uw berichten box te printen. Wij doen er alles aan om de data niet verloren te laten gaan. Maar het kan helaas voorkomen dat een server uitvalt of crasht en gegevens daarbij verloren gaan of dat een back-up niet goed aansluit. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige vorm van schade als gevolg van beschadiging, vernietiging, of verlies van berichten, data, gegevens of documenten.

22.8: 'RBIZO.COM' neemt met 'GTO.RE' zelf geen deel aan de gesprekken die tussen de bezoekers uitgewisseld worden en is ook niet betrokken bij eventuele daadwerkelijke transacties tussen beide partijen. Om die reden kan 'RBIZO.COM' met 'GTO.RE' dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid, de legaliteit en de juistheid van de berichten die bezoekers via dit systeem naar elkaar versturen. 'RBIZO.COM' aanvaardt met 'GTO.RE' daarom ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van dit ticket systeem.23: SLOTBEPALING:

23.1: Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

23.2: Voor zover de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Dienstverlener gevestigd is.

23.3: Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen ter zake hebben gemaakt. Zij treedt in plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen ter zake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

23.4: Indien een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. En zullen Dienstverlener en Gebruiker in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.

23.5: Informatie en mededelingen op de website van Dienstverlener zijn onder voorbehoud van programmeer en type fouten.

23.6: Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, emailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank of giro nummer.

23,7: Titels zijn allen ter referentie bedoelt en beperken in geen geval de reikwijdte van het betreffende artikel van deze Gebruiksovereenkomst.

23,8: Wanneer Dienstverlener nalaat te handelen naar aanleiding van een schending door Gebruiker of anderen, betekend dat niet dat Dienstverlener het recht verliest te handelen naar aanleiding van volgende of gelijkaardige schendingen. Dienstverlener kan niet garanderen dat hij actie zal ondernemen tegen alle schendingen van deze Overeenkomst.


CONTACT GEGEVENS:

Mocht u na het lezen van deze Gebruiksvoorwaarden vragen hierover hebben, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met dienstverlener via:

Ruflora
Postbus 43134
2504 AC 'S-GRAVENHAGE
HOLLAND
E-mail: ruflora@gmail.com


RBIZO.COM
CONTACT - GEBRUIKSVOORWAARDEN - PRIVACY STATEMENT

Copyright © 2017 - 2024 Alle rechten voorbehouden.
Page generated in: 0 ms